International Business Support Program (IBSP)


Independent FACTS Management

is in 2009 opgericht vanuit de overtuiging dat er door de schaarste van deskundigheid een groeiende behoefte is aan snel flexibel inzetbare professionele kennis.
Het is een onafhankelijk bureau dat door de sterke combinatie van commerciele en ruime werkervaring, snel inzicht krijgt in uw organisatieproblematiek.

Wij weten dit te vertalen naar :
PRAKTISCH ADVIES DAT WERKT

Het programma is gebaseerd op een beproefd model waarvan talloze bedrijven over de hele wereld hebben geprofiteerd.

Met een netwerk direct gelinked aan 40+ landen wereldwijd verspreid over de continenten en met zo’n 5000+ connecties van directeuren van verschillende bedrijfsgrootte heeft dit programma zich sinds 1984 bewezen. Altijd is internationaal een geaccrediteerde Associate aanwezig om ook in het buitenland de nodige expertise te verlenen.

Om te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor ondersteuning, wordt een bijeenkomst georganiseerd door een geaccrediteerde medewerker met de algemeen directeur/eigenaar/eigenaar om vertrouwelijk de kansen en uitdagingen te bespreken waarmee hun bedrijf wordt geconfronteerd. De eerste bespreking is gratis en er is geen enkele verplichting – het is een besloten bijeenkomst om alle aspecten van hun bedrijf door te nemen.

Als er onmiddellijk ideeën of verbeterpunten worden geïdentificeerd, kan de geaccrediteerde Associate (Mw. HAGM (Hendrika) Dingemans) het bedrijf op dat moment in de juiste richting wijzen voor hulp. In veel gevallen erkennen de bedrijven een aantal gebieden waarop ondersteuning nodig is en zal de Associate een beroep doen op specialisten binnen de bredere gemeenschap van Associates die door het Instituut zijn geaccrediteerd om te helpen bij het oplossen van specifieke problemen.

Op deze manier kan praktisch advies dat werkt™ beschikbaar worden gesteld om de eigenaren en bestuurders van het midden- en kleinbedrijf op vrijwel alle mogelijke manieren bij te staan. 

Plan een afspraak in: contact


Independent FACTS Management

was founded in 2009 based on the conviction that due to the scarcity of expertise there is a growing need for professional knowledge that can be deployed quickly and flexibly.
It is an independent agency that, thanks to the strong combination of commercial and extensive work experience, quickly gains insight into your organizational problems.

We know how to translate this into:

PRACTICAL ADVICE THAT WORKS

 

IIB Business Support Programme

The Institute developed the IIB Business Support Programme™ specifically to meet the needs of independent businesses.

The type and level of support needed within the IIB Business Support Programme™ is customised to meet the requirements and objectives of each individual business.

The Programme is based on a proven model from which countless businesses across the world have benefited.

With a network directly linked to 40+ countries worldwide across the continents and with some 5000+ CEO level connections of different company sizes, this program has been proven since 1984. An accredited Associate is always present internationally to provide the necessary expertise abroad too.

In order to determine if a business qualifies for support, a meeting is arranged by an accredited Associate (Mrs. HAGM (Hendrika) Dingemans) with the Managing Director/Owner/Proprietor, to confidentially discuss the opportunities and challenges facing their business. The first meeting is free of charge and there is no obligation whatsoever – it is a private meeting to review all aspects of their business.

If any ideas or improvement areas are immediately identified the accredited Associate may be able to point the business in the right direction for assistance there and then. In many instances the businesses recognize a number of areas in which support is required and the Associate will call on specialists within the wider community of Associates accredited by the Institute to help solve specific issues.

This way practical advice that works™ can be made available to assist the owners and directors of small to medium sized business in virtually every way possible.

Schedule an appointment: contact